مستندات مربوط به همایش ها و نشست های موسسه اموزش عالی حوزوی مشکات 

همایش نقش فراموش شده ، چالش های تربیت دخترانه و نقش طلاب در این حوزه

برگزار کننده: گروه اُسرتنا، گروه تخصصی فقه خانواده

در اين نشست ها ، امتدادات علمی متناسب با فقه، در عرصه تحقق، توسط گروه‌های علمی دوره تخصص حوزه مشکات، مورد بحث و تدقیق قرار می‌گیرد.